BESPLATNA ISPORUKAza porudžbine veće od 4.000 DIN

Korpa

Your Cart is Empty

Povratak u Prodavnicu

Pravilnik o refundaciji i povraćaju robe

Isporuka
8.1. Isporuke proizvoda APIS PLUS će vršti po cenovnicima angažovnaih kurirskih službi osim ako nije drugačije naglašeno.
8.2. Rok isporuke za centar grada sedišta ili ogranaka APIS PLUS je 1-5 dana , računajući od dana registrovanja porudžbine. Rok isporuke van centra grada sedišta ili ogranaka APIS PLUS je 7- 14dana, računajući od dana registrovanja porudžbine.
8.3 Minimalna vrednost proizvoda za isporuku je .
8.4 Ukoliko Korisnik odbije isporuku ili ne obezbedi lice na mestu isporuke da primi isporuku na dan određen za isporuku, smatraće se da je odustao od porudžbine.
8.5 Sve isporuke Korisniku od strane APIS PLUS će se vršiti po osnovu otpremnica.

 1. Pravo na odustanak od porudžbine
  9.1. Kupovina i prodaja koja se obavlja preko Web sajta podrazumeva da je između ugovornih strana zaključen ugovor na daljinu, te u tom smislu, Korisnik (tj. kupac) u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ima pravo na odustanak od porudžbine (tj. ugovora), bez navođenja razloga, pod sledećimi uslovima:
 • da u roku od 14 dana od dana prijema robe/proizvoda pošalje APIS PLUS pismeno obaveštenje o odustanku od porudžbine (tj. ugovora) na obrascu koji se daje u prilogu ovog dokumenta, ili na drugi nedvosmislen način;
  obaveštenje o odustanku treba poslati na adresu: APIS PLUS DOO JARKOVAC, Trg dr. Stanislava Bukurova 3, Jarkovac, Sečanj, 23250, Republika Srbija ili na e-mail adresu prodaja@apisplus.rs.
  9.2U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisinik je dužan da vrati robu APIS PLUS ili licu ovlašćenom od strane APIS PLUS, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obaveštenje o odustanku.
  9.3 U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, APIS PLUS će Korisniku izvršti povraćaj uplate, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o odustanku. APIS PLUS zadržava mogućnost da odloži povraćaj uplate, dok ne dobije robu koju Korisnik treba da vrati ili dok Korisnik ne dostavi dokaz da je robu poslao APIS PLUS, u zavisnosti od toga šta prvo nastupi.
  9.4 Povraćaj uplate biće izvršen na tekući račun Korisnika, bez obzira na sredstvo plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, za šta Korisnik daje izričitu saglasnost pristankom na ova Pravila i Uslove.
  9.5 U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisnik:
  snosni isključivo direktne troškove vraćanja robe; je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat umanjenja vrednosti robe utvrđuje ovlašćeno lice u APIS PLUS, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća Korisniku. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku. Ako se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku.
  9.6 Kada je u pitanju isporuka proizvoda namenjenih za ljudsku ishranu – hrana i piće, koji se dostavljaju zapečaćeni, Korisnik nema pravo odustanka od porudžbine proizvoda koji su otpečaćeni nakon isporuke.
 1. Odgovornost za saobraznost. Pravo na reklamaciju
  10.1 APIS PLUS odgovara za saobraznost proizvoda/robe koju Korisnik kupi preko Web sajta u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 49. do 52.).
  10.2 Korisnik ima pravo da izjavi reklamaciju APIS PLUS radi ostvarivanja svojih prava iz čl.
  52. Zakona o zaštiti potrošača (Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti), kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka i to:
 • Lično, na adresi sedišta APIS PLUS, ili u bilo kojoj poslovnoj jedinici (ogranku) APIS PLUS, na teritoriji Republike Srbije;
 • pismeno na adresu APIS PLUS DOO JARKOVAC, Trg dr. Stanislava Bukurova 3, Jarkovac, Sečanj, 23250, Republika Srbija
  e-mailom prodaja@apisplus.rs
  telefonom na br. +381 (0)69 1 857 017
  10.3 Uz reklamaciju, Korisnik je dužan da APIS PLUS dostavi račun, ili drugi dokaz o kupovini.
  10.4 Ukoliko Korisnik izjavljuje APIS PLUS zahtev za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, isti je dužan da predmetni proizvod preda APIS PLUS, na adresi sedišta, ili u bilo kojoj poslovnoj jedinici (ogranku) APIS PLUS, na teritoriji Repbulike Srbije.
  10.5 U zahtevu za otklanjanje nesaobraznosti, Korisnik treba da se izjasni o njegovom zahtevu za rešavanje iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača Korisnik ima pravo da bira da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za APIS PLUS, korisnik ima pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji. U periodu od 6 meseci od kupovine Korisnik ima pravo da bira da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Korisnika, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Korisnika.
  10.6 U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije APIS PLUS će pisanim ili elektronskm putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba.
  10.7 Korisnik je dužan da proizvod preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je isti popravljen i spreman za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se Korisnik na nesumnjiv način odrekao prava svojine na proizvodu (napuštanje stvari), te isti prelazi u svojinu APIS PLUS, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon).

Korpa

Your Cart is Empty

Povratak u Prodavnicu