BESPLATNA ISPORUKAza porudžbine veće od 4.000 DIN

Korpa

Your Cart is Empty

Povratak u Prodavnicu

Pravo na odustanak od porudžbine

1.1. Kupovina i prodaja koja se obavlja preko Web sajta podrazumeva da je između ugovornih strana zaključen ugovor na daljinu, te u tom smislu, Korisnik (tj. kupac) u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ima pravo na odustanak od porudžbine (tj. ugovora), bez navođenja razloga, pod sledećimi uslovima:

 • da u roku od 14 dana od dana prijema robe/proizvoda pošalje APIS PLUS pismeno obaveštenje o odustanku od porudžbine (tj. ugovora) na obrascu koji se daje u prilogu ovog dokumenta, ili na drugi nedvosmislen način;
  obaveštenje o odustanku treba poslati na adresu: APIS PLUS DOO JARKOVAC, Trg dr. Stanislava Bukurova 3, Jarkovac, Sečanj, 23250, Republika Srbija ili na e-mail adresu prodaja@apisplus.rs.
  1.2U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisinik je dužan da vrati robu APIS PLUS ili licu ovlašćenom od strane APIS PLUS, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obaveštenje o odustanku.
  1.3 U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, APIS PLUS će Korisniku izvršti povraćaj uplate, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o odustanku. APIS PLUS zadržava mogućnost da odloži povraćaj uplate, dok ne dobije robu koju Korisnik treba da vrati ili dok Korisnik ne dostavi dokaz da je robu poslao APIS PLUS, u zavisnosti od toga šta prvo nastupi.
  1.4 Povraćaj uplate biće izvršen na tekući račun Korisnika, bez obzira na sredstvo plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, za šta Korisnik daje izričitu saglasnost pristankom na ova Pravila i Uslove.
  1.5 U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisnik: snosni isključivo direktne troškove vraćanja robe; je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat umanjenja vrednosti robe utvrđuje ovlašćeno lice u APIS PLUS, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća Korisniku. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku. Ako se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku.
  1.6 Kada je u pitanju isporuka proizvoda namenjenih za ljudsku ishranu – hrana i piće, koji se dostavljaju zapečaćeni, Korisnik nema pravo odustanka od porudžbine proizvoda koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Korpa

Your Cart is Empty

Povratak u Prodavnicu